OHZ Osiek

Ośrodek Hodowli Zarodowej

w Osieku Spółka z o.o.

KOWR logo

Dodano: 15.09.2016

Badanie sprawozdania finansowego za 2016 rok

Zarząd Spółki Ośrodek Hodowi Zarodowej w Osieku Spółka z o.o. z siedzibą: 32-608 Osiek, ul. Zamkowa 3, zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.

Oferta powinna zawierać:

  1. Informację o oferencie, w tym  formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, jego pozycji na rynku usług audytorskich oraz znajomość branży (produkcja rolnicza) przez biegłego rewidenta.
  2. Oferta musi zawierać dodatkowo informacje o biegłym rewidencie oddelegowanym do przeprowadzenia oferowanego badania, w tym: dane personalne biegłego (imię i nazwisko), numer licencji zawodowej, oraz zestawienie doświadczenia zawodowego w branży produkcja rolnicza (nazwy podmiotów badanych przez biegłego rewidenta za ostatnie 5 lat).
  3. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
  4. Cenę netto oraz cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem zlecenia.
  5. Wskazanie terminów zakończenia badania sprawozdania finansowego i przedłożenia opinii wraz z raportem uzupełniającym do Spółki (konieczność podania pełnej daty). W przypadku określenia przez podmiot terminu zakończenia badania tzw. "termin do uzgodnienia" - oferta nie będzie brana pod uwagę.
  6. Parafowany przez oferenta wzór umowy na badanie sprawozdania finansowego tożsamy z zapisami w składanej ofercie.

Gdzie należy kierować oferty?

Oferty należy kierować na adres Spółki: Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osieku Spółka z o.o., 32-608 Osiek, ul. Zamkowa 3.

Termin składania ofert

Termin składania ofert upływa z dniem 7 października 2016 r.

Dalsze informacje

Podstawowe informacje o przedmiocie badania można uzyskać pod numerem tel. 33 84 58 345, lub pod adresem e-mail: biuro@ohzosiek.pl

Nasza strona używa pliki cookies. Więcej inforrmacji w  polityce prywatności  

Rozumiem